Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Potvrdením tlačidla OK vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Prihlásenie

VYKUPOVANIE ODPADOV V POTRAVINÁRSKYCH PREVÁDZKACH

 

                V snahe nabehnúť na vrchol  pomyselného „enviromentálneho  OLYMPU“ sú  slovenskí zákonodarcovia a exekutíva ochotní  spreneveriť  sa  akýmkoľvek hygienickým zásadám a to len preto,  aby  znovu, tak ako tisíckrát predtým, umožnili kopírovanie trendov  a lobingu nadnárodných potravinárskych spoločností, ktoré v mnohých prípadoch neboli a nie sú ani dnes príkladom toho, ako je vhodné riešiť  otázky  kvality potravín, alebo aj otázky  týkajúce sa znižovania  odpadov z potravín a obalov,  i keď  svoju snahu   v tomto ohľade deklarujú  viacerými spôsobmi a na viacerých úrovniach (  to je ale téma na samostatný príspevok).

                Je nepochopiteľné, ako je možné  v praxi súčasne aplikovať  príslušné ustanovenia potravinového práva, týkajúce sa  manipulácie s odpadmi  a zároveň zriadiť  v zmysle zákona o odpadoch v rámci potravinárskych prevádzok   spätný odkup/zber odpadov -  použitých  plechoviek a plastových fliaš.

                Ako budú  v takomto právnom stave príslušné orgány úradnej kontroly potravín a ochrany verejného zdravia  posudzovať  zriadenie takýchto výkupov odpadov v prevádzkach, ktoré sú súčasťou väčšieho komplexu prevádzok, bez možnosti úpravy infraštruktúry takým spôsobom, aby výkup odpadov  nekontaminoval potravinársku prevádzku a zároveň,  aby  boli dodržané toky potravín, nepotravín a odpadov a nedochádzalo k vzájomnému kríženiu týchto trás, resp. k nežiaducej   krížovej kontaminácii potravín z týchto odpadov???

                Ako budú dotknuté inštitúcie posudzovať a vymáhať nasledujúce legislatívne požiadavky?!?!?

  • Usporiadanie, riešenie, konštrukcia, umiestnenie a veľkosť potravinárskych priestorov musia zabraňovať alebo minimalizovať kontamináciu prenášanú vzduchom a poskytovať primeraný pracovný priestor umožňujúci hygienické vykonávanie všetkých operácií;
  • Usporiadanie, riešenie, konštrukcia, umiestnenie a veľkosť potravinárskych priestorov musia umožňovať správne hygienické praktiky vrátane ochrany proti kontaminácii,
  • Všetok odpad sa musí odstraňovať hygienickým a pre životné prostredie priaznivým spôsobom v súlade s právnymi predpismi spoločenstva uplatniteľnými v tomto zmysle a nesmie predstavovať priamy alebo nepriamy zdroj kontaminácie.
  • V najbližšom okolí skladov potravín nesmú byť skládky odpadov.....

Použité plastové fľaše a plechovky od nápojov, ktoré by konečný spotrebiteľ vrátil späť do predajne z dôvodu vrátenia zálohy, ktorú za ne zaplatil, nemôžeme považovať za  vratné  obaly v zmysle Potravinového kódexu SR, lebo vratným obalom nie sú, sú v zmysle zákona o odpadoch, odpadom určeným na recykláciu, resp. ďalšie zhodnotenie.

Keďže všetky druhy odpadov prirodzene produkovaných v rámci činnosti potravinárskej prevádzky predstavujú pre potraviny potenciálny zdroj kontaminácie, z toho dôvodu   predajne potravín prirodzene minimalizujú ich vznik a v prevádzkach  je potrebné s nimi manipulovať  čo najhygienickejším spôsobom. Z uvedených dôvodov je nanajvýš nevhodné, aby sme toto riziko zvyšovali výkupom ďalších odpadov,  ktorými  sú použité kontaminované plastové fľaše a plechovky.

 

V TEJTO SÚVISLOSTI SA NATÍSKA  NIEKOĽKO OTÁZOK:

„PREČO  TAKTO NECITLIVO IDEME DEVASTOVAŤ  A KONTAMINOVAŤ PROSTREDIE PREDAJNÍ POTRAVÍN?“

„BUDE ZRIADENIE VÝKUPOV TÝCHTO ODPADOV V POTRAVINÁCH KONKURENČNOU VÝHODOU PRE VYBRANÉ SUBJEKTY/NEVÝHODOU PRE OSTATNÉ SUBJEKTY?“

„IDE V TOMTO PRÍPADE OZAJ LEN O ENVIROMENTÁLNY ASPEKT?!?!“

 

LOGICKÁ ODPOVEĎ:

Zriadenie zberu odpadov -  použitých plastových fliaš a plechoviek v predajniach potravín  je HYGIENICKÝM BARBARSTVOM.

V uplynulých rokoch bolo prijatých mnoho legislatívnych noriem aj  v oblasti potravinového práva, ktoré neboli progresívne, ale pre prax, kvalitu a bezpečnosť potravín, a v konečnom dôsledku hlavne pre konečného spotrebiteľa boli krokom späť!   Bolo by  potrebné tento trend konečne zastaviť, začať rozmýšľať  a „neskákať na lep“  všetkým „úžasným návrhom“ zákonov, ktoré  vyzerajú prvoplánovo excelentne, ale v určitom ohľade  môžu znamenať  devastáciu toho, čo sa tu roky úspešne aplikovalo v záujme ochrany zdravia konečného spotrebiteľa.

VYRIEŠME PROBLÉM JEDNODUCHO, V PROSPECH ENVIROMENTÁLNYCH PRIORÍT A BEZ ZÁŤAŽE  POTRAVINÁRSKYCH PREVÁDZOK:

Na spätný výkup zálohovaných plastových fliaš a plechoviek je potrebné zriadiť samostatné zberné automaty s potrebnou skladovacou kapacitou umiestnené mimo akýchkoľvek druhov prevádzok (nie ako ich súčasť), ktoré budú umiestnené:

  • v blízkosti bydliska konečného spotrebiteľa, aby mal záujem tieto odpady odovzdávať priebežne a nehromadili sa mu v domácnosti, alebo ich nelikvidoval spolu s komunálnym odpadom,
  • pri nákupných centrách ( ale nie ako súčasť potravinárskych prevádzok)
  • na odpočívadlách a bezpečným spôsobom aj na čerpacích staniciach
  • na železničných a autobusových staniciach, resp. iných dopravných uzloch
  • ale hlavne „Prestaňme rozprávať a začnime skutočne konať“

Vyššie uvedené návrhy tiež zohľadňujú skutočnosť, že nápoje v plastových fľašiach a plechovkách nepredávajú len štandardné predajne potravín, ale značné objemy nápojov v týchto obaloch predávajú ambulantní  predajcovia, bufety, automaty, reštaurácie rýchleho občerstvenia...., ktoré tieto výkupy zriadené nebudú mať a predsa sú predajcom významného množstva nápojov v týchto obaloch, ktoré bude potrebné spätne vykúpiť, ak má byť projekt spätného zberu týchto odpadov úspešný.

Sme ešte v dostatočnom predstihu  pred účinnosťou predmetnej  právnej normy  a preto je ešte čas využiť  zvýšenú frekvenciu novelizácie zákona o odpadoch na to, aby sa aktuálne zamýšľané znenie zákona zmenilo na znenie, ktoré bude chrániť životné prostredie, tak ako to všetci chceme, ale bude zmysluplné, nediskriminačné a hygienicky prijateľné.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PPP PROFIT s.r.o.

Naposledy zmenené: nedeľa, 09 február 2020 19:46

Kontakt

Poskytovateľ služieb:

PPP PROFIT s.r.o.
Švábska 6814/36
080 05 Prešov

IČO: 47099241
OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 27769/P
email: pppprofit@pppprofit.sk