Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Potvrdením tlačidla OK vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Prihlásenie

MANIPULÁCIA S POTRAVINAMI PO DÁTUME MINIMÁLNEJ TRVANLIVOSTI

 

Povinné darovanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti  (DMT) charitatívnym organizáciám, ktoré sa týka veľkých maloobchodných  predajní potravín ( nad 400 m2)  bolo  v poslednej chvíli odložené a  účinnosť  tejto povinnosti  bola posunutá na 1.1.2024.  Je dobré, že toto vytriezvenie prišlo včas, pretože  to umožňuje, aby sa pripravil kvalitný vykonávací predpis, ktorý bude manipuláciu s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podrobnejšie upravovať. 

Už dnes sa v praxi  úspešne aplikuje  model  dopredaja potravín pred uplynutím DMT, resp. DS (dátum spotreby) a to zvlášť u väčšiny malých potravinárskych predajní, kde  býva menšie  množstvo potravín po DMT/DS, pretože je tu menšie množstvo tovaru jednotlivých komoditných druhov a zároveň sa  jednoduchšie a flexibilnejšie  upravujú objednávky jednotlivých  druhov tovarov. Tieto menšie formáty predajní potravín  zavedením spomínanej praxe pochopiteľne  produkujú  minimum  potravín  po DMT, resp.  potravinárskeho odpadu (potraviny po dátume spotreby/DS). U väčšiny z nich sa realizuje dopredaj všetkých potravín  ohrozených uplynutím  DS/DMT najneskôr v posledný deň ich trvanlivosti/spotreby. Najväčším producentom  potravín  a surovín po DMT sú veľké  predajne potravín a výrobné prevádzky, tak, ako to naznačila už novela zákona o potravinách a mnohé z nich už dnes spolupracujú s charitatívnymi organizáciami  a potraviny po DMT im poskytujú. Na množstvo produkcie odpadov  vo veľkých formátoch maloobchodných predajní v  neposlednom rade vplýva aj systém predaja rozvažovaných potravín, kde sa produkuje veľké množstvo potravinového odpadu prostredníctvom širokej ponuky vopred nakrájaných a vybalených potravín, ktoré majú obmedzenú spotrebu a to obzvlášť  pri predaji  mäsových výrobkov, syrov a lahôdok. Naproti tomu v menších maloobchodných  prevádzkach tento druh  plytvania potravinami odpadá, keďže sa mäsové výrobky krájajú len v prítomnosti zákazníka a v množstve, o ktoré požiada.

Ak sa vrátime k potravinám po dátume minimálnej trvanlivosti, tie sú charakteristické tým, že po uplynutí  DMT  nepredstavujú bezpečnostné riziko pre konečného spotrebiteľa. Môžu mať zmenené niektoré kvalitatívne vlastnosti, avšak ich bezpečnosť, ak boli správne skladované a manipulovalo sa s nimi  podľa pokynov výrobcu v označení, je spravidla zachovaná. Na tomto princípe sú postavené mechanizmy darovania potravín po DMT na charitatívne účely, ale aj ich predaj v mnohých členských krajinách EÚ  (napr. ČR).

To, ktorú alternatívu pre nakladanie  s potravinami/surovinami  po DMT   si ich vlastník zvolí, by malo byť  uplatňované na základe dobrovoľnosti a nemalo by sa nezákonným spôsobom zasahovať do vlastníckych práv prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, pretože stále ide o majetok predávajúceho. V neposlednom rade, je potrebné zohľadniť aj efektivitu celého procesu darovania, ktorý pozostáva z ďalších manipulačných operácií  ( preprava, skladovanie, prerozdelenie a poskytnutie potravín konečnému príjemcovi charitatívnej pomoci), čím sa predlžuje čas na uplatnenie charitatívnej pomoci a zároveň nie je zanedbateľný  ani vplyv ďalších  manipulačných činností (zber, preprava, skladovanie...), ktorý  tiež neprispieva k zachovaniu kvality týchto potravín.

Problematiku  potravín po DMT je potrebné riešiť  vo viacerých rovinách a komplexne:

  • rozlíšiť v zákone o potravinách rozdielnu závažnosť predaja potravín po DMT a DS, ktorá je v súčasnosti  postavená na rovnakú úroveň z pohľadu sankčných dopadov, pričom  samotný zákon  si v jednotlivých ustanoveniach odporuje, keď v § 6 je možnosť potraviny po DMT darovať  ( resp. bude to povinnosťou) a zároveň je ich prípadný predaj  sankcionovaný rovnakou sadzbou  ako predaj potravín po DS, podľa  28 ods. 4 zákona o potravinách, kde sa po opakovanom treťom  výskyte tohto predaja ukladá  v zmysle ods. 8 § 28 pokuta v minimálnej výške   1 milión eur,
  • vo vykonávacom predpise stanoviť pre výrobcov kritériá, ktoré musia byť zohľadnené pre určenie toho, či potravina bude označená dátumom minimálnej trvanlivosti, alebo dátumom spotreby, čo má významný dopad na  rozhodovanie/určenie bezpečnosti potraviny po uplynutí DMT,
  • vo vykonávacom predpise stanoviť základné kritériá pre senzorické  hodnotenie potravín, ktoré by predávajúcim a charitatívnym organizáciám slúžili ako základná orientačná pomôcka pre najjednoduchšie  hodnotenie bezpečnosti potravín po DMT, s ktorými manipulujú,
  • v zákone o potravinách a vo vykonávacom predpise stanoviť ako jednu z možností určenia potravín po DMT ich dopredaj  po DMT priamo na prevádzke prevádzkovateľa potravinárskeho podniku/na maloobchodnej predajni, za predpokladu, že predajňa produkuje malé množstvo potravín po DMT ( napr. maximálne 5 kg denne), ktoré je vzhľadom na uhlíkovú stopu a logistickú náročnosť neefektívne odosielať  do siete charitatívnych  organizácií, ale je možné ich dopredať, tak ako sa to realizuje napr.  v ČR v zmysle českého zákona  č. 110/1997 o potravinách: „(2) Potraviny mohou být po datu minimální trvanlivosti uváděny na trh pouze tehdy, jsou-li takto označeny, odděleně umístěny a jsou-li bezpečné.“,

 

Vykonávací predpis samozrejme môže určiť ďalšie významné podrobnosti, ktoré urobia proces manipulácie s potravinami po DMT transparentným a efektívnym bez toho, aby sa prevádzkovateľovi predajne upieralo právo rozhodovať o tom, ako s potravinou po DMT naloží.

To, že sa uprednostní  určenie potravín po DMT prioritne na ľudskú spotrebu je zároveň v súlade s požiadavkami  SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade  článok 9, písm. h), kde sa v záujme predchádzania vzniku odpadu uprednostňuje  ich ďalšie prerozdeľovanie na ľudskú spotrebu, pričom sa uprednostňuje ľudská spotreba pred použitím potravín ako krmiva pre zvieratá a opätovným spracovaním na nepotravinové výrobky.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PPP PROFIT s.r.o.

Naposledy zmenené: nedeľa, 05 január 2020 21:43

Kontakt

Poskytovateľ služieb:

PPP PROFIT s.r.o.
Švábska 6814/36
080 05 Prešov

IČO: 47099241
OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 27769/P
email: pppprofit@pppprofit.sk