Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Potvrdením tlačidla OK vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Prihlásenie

Poradenstvo v oblasti potravinového práva

Začínate podnikať v oblasti výroby, prepravy, skladovania a predaja potravín?

Viac info...

Legislatíva

Chcete vedieť aké sú aktuálne platné národné a európske právne predpisy potravinového práva?

Viac info...

Školenia

Potrebujete pravidelne preškoliť svojich zamestnancov v potravinárskom sektore alebo v systéme HACCP?

Viac info...

Informovanosť

Potrebujete byť informovaní o novinkách z oblasti potravinového práva?

Viac info...

Dokumentácia SHP a HACCP

Potrebujete spracovať dokumentáciu SHP, HACCP alebo prevádzkový poriadok pre vašu prevádzku?

Viac info...

Interné kontroly a audity

Chcete, aby sme vo vašom potravinárskom podniku vykonávali overovacie interné kontroly?

Viac info...

Správne konanie

Zanedbali ste svoje povinnosti a orgány úradnej kontroly potravín začali vo veci správne konanie?

Viac info...

Poskytovanie konzultácií

Poskytujeme mailovú konzultáciu počas pracovných dní.

Viac info...

Praktické postupy

Praktické postupy riešenia najčastejších problémov.

Viac info...

Základná legislatíva potravinového práva

 

·Nariadenie (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva.
·Nariadenie (ES) č. 852/2004, o hygiene potravín H1
·Nariadenie (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu H2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (2019/1139 z 3. júla 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontroly potravín živočíšneho pôvodu súvisiace s požiadavkami týkajúcimi sa informácií o potravinovom reťazci a produktmi rybolovu a s odkazom na uznané testovacie metódy detekcie morských biotoxínov a metódy testovania surového a tepelne ošetreného kravského mlieka 

*  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín

*  DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/624 z 8. februára 2019 o špecifických pravidlách týkajúcich sa vykonávania úradných kontrol výroby mäsa, ako aj produkčných oblastí a oblastí sádkovania živých lastúrnikov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 

* NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011

*  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

*  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1169/2011  z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004

*  Nariadenie EP A RADY (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)ch uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá

*  Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

*  Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 931/2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť stanovených nariadením  EP a Rady (ES) č.178/2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu

SR

*  Zákon č. 152/1995 Z. z., o potravinách v znení neskorších právnych predpisov (platné  znenie)

*  Potravinový kódex SR (časti PK SR zrušené - tieto predpisy  sú nahradené vyhláškami MPRV SR, alebo sa priamo uplatňujú európske legislatívne predpisy - viac pozri v kódovanej Legislatívnej sekcii  v Praktických postupoch, resp. v prehľade PK SR, kde sú uvedené  aktuálne platné časti PK SR)

Platnosť nezrušených hláv PK SR predlžená  na dobu  neurčitú, resp. do doby, pokiaľ nebudú príslušné hlavy PK SR nahradené novými národnými predpismi.

Naposledy zmenené: piatok, 01 júl 2022 08:39